ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator

Osobní údaje

OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje střežíme!

Společnost Marie Venclíčková, se sídlem Kačírkova 1016/17, Praha 158 00, IČ: 75134918, dále jen správce („Správce“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracová tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • adresa

Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail a adresa zpracováváme, abychom vás jako zákazníka, který využívá naší službu mohli kontaktovat a sdělit vám potřebné informace. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel systému WordPress
 • Společnost Google, Facebook, Instagram, Sklik
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, pokud je vznést proti zpracování osobních údajů námitku v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

1. Základní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky („OP“) upravují vztah mezi námi, společností Marie Venclíčková, se sídlem Kačírkova 1016/17, Praha 158 00, IČ: 75134918, jako poskytovatelem („Poskytovatel“) služeb a Vámi, našimi klienty (Klient“), kterým poskytuji služby online marketingu.
Kontakty pro objednávky, reklamace, komunikaci:
tel: +420 722 695 037
email: venclickova.marie@gmail.com
Podmínky vztahu mezi námi (Poskytovatelem) a Vámi (Klientem), které v OP nejsou upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Objednávka Služeb – uzavření smlouvy o poskytování Služeb

Služby si můžete objednat 7 dní v týdnu/24 hodin denně. Služby jsou Zadavateli dodány elektronicky.

Jak si můžete Služby objednat:
a) vyplněním formuláře na webových stránkách www.marievenclickova.cz
Smlouva o poskytnutí Služeb mezi Poskytovatelem a Klientem je v tomto případě uzavřena v okamžiku, kdy Klient odešle objednávku, zaškrtne souhlas s těmito OP a potvrdí objednávku (tj. když vyplníte objednávku na našem webu, kliknete na „souhlasím s obchodními podmínkami“ a na „Potvrdit objednávku“). a potvrzením objednávky ze strany poskytovatele.
b) telefonickou objednávkou, elektronickou poštou (e-mailem)
V případě telefonického objednání Služeb je Smlouva o poskytnutí Služeb mezi Poskytovatelem a Klientem uzavřena při telefonickém hovoru – přijetím objednávky ze strany Poskytovatele a následným potvrzením objednávky.

3. Poskytnutí a cena Služby, způsob úhrady

Smlouva je uzavřena okamžikem přijetí objednávky a potvrzením Služeb Poskytovatele, z níž plyne: 

 1. Identifikace Poskytovatele a klienta, 
 2. Identifikace poskytovaných Služeb, 
 3. délka, případný začátek poskytovaných Služeb,
 4. výše odměny nebo způsob jejího stanovení.

Způsob úhrady
Online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro rychlým bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další bankovním převodem na základě faktury.

4. Uplatnění práva z vadného plnění – reklamace

Klient je povinen si Zakázku při jejím převzetí zkontrolovat zda je poskytnuta v rozsahu který byl předem dohodnut. Klient je povinen Zakázku podrobně zkontrolovat bez zbytečného odkladu. Pokud Klient objeví vadu poskytnuté Služby nebo položky, je povinen uplatnit její reklamaci u Poskytovatele, avšak nejpozději do 24 hodin od převzetí Zakázky. Reklamace bude vyřízena v co nejkratší dobu od podání reklamace.

5. Bezpečnost a ochrana informací

Klient potvrzením objednávky dává Poskytovateli souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to za účelem poskytování Služeb.

Zpracováním osobních údajů ve shora uvedeném smyslu znamená, že údaje, které nám jako Klient poskytnete při objednávce Služeb, budou z naší strany uchovány pro účely poskytnutí Služby a nebudou poskytnuty třetí osobě.

7. Vyloučení odpovědnosti

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za výsledky. Dále Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob, nebo Zadavatele.

8. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Klient, který je spotřebitelem ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v znění pozdějších předpisů (tj. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), má právo na mimosoudní řešení sporů ze smlouvy o poskytování Služeb, uzavřené dle těchto OP (§ 20d zákona o ochraně spotřebitele).

Shora uvedené znamená, že pokud mezi námi vznikne spor ze smlouvy o poskytování Služeb, který se nám nepodaří vyřešit dohodou, máte Vy, pokud jste Klient – spotřebitel, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
e-mail: adr@coi.cz
web: adr.coi.cz
Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2019

LICENČNÍ SMLOUVA NA VÝUKOVÉ MATERIÁLY

Autor

Marie Venclíčková

bytem Kačírkova 1016/17, Praha 158 00,

r.n. 1987

Nabyvatel

Kupující na základě objednávky

licenční smlouva výukových materiálů

v souladu s § 65 a násl. a §46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění.

 1. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

1.1 Autor prohlašuje, že je autorem poskytnutých výukových materiálů.

1.2 Autor zapůjčuje výukové materiály Nabyvateli (Kupujícímu) a to na nezbytně dlouhou dobu, která je předem určená dle podmínek koupě výukového kurzu.

 1. PŘEDMĚT ZÁVAZKU

2.1 Autor poskytuje Nabyvateli oprávnění práva užít autorovo Dílo ke své vlastní potřebě.

2.2 Nabyvatel (Kupující) se zavazuje poskytnout Autorovi pokutu 150.000,- Kč. v případě:
a. kopírování výukových materiálů
b. zneužití
c. propůjčování další osobě/ osobám
d. nahrávání výukových materiálů
e. p
ropůjčování nebo prodávání další osobě/ osobám

3.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tato dohoda, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této dohody nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění.

V Praze dne 1.2.2020                                                                  

Autor díla Marie Venclíčková